BAŞARIYI TESPİT VE ARTTIRMA PROJESİ
(Başarı İçin Küçük Adımlar)
 
Kaymakamlığımız tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ekim ayı itibarıyla başlatılan “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi” okullarımızda verimli şekilde yürütülmeye devam etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takdim edilen Vizyon 2023 ve Valiliğimiz tarafından yürütülen “Güney Adana Kalkınma Programı” hedeflerine ulaşabilmek için öncelikli olarak ilçemize özel çözüm politikaları geliştirmemiz gerekmektedir.  Sorunun parçası değil çözümün aracı olmak ve sistemde oluşan tıkanıklıkları açmak en temel politikamızdır.
Vizyon 2023 belgesinde “Bakanlığın tüm kararları veriye dayalı hâle gelecek” anlayışından hareketle tarafımızca “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi” hazırlık çalışmaları  2018 yılı Ekim ayı itibarıyla başlatılmıştır. Ayrıca Vizyon 2023 belgesinde “Desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, veri analiziyle belirlenerek okul bazında gelişim planlarında gerekli eylemlere yer verilmesi sağlanacaktır.” maddesinden hareketle çatı projemizi “Her Öğretmenin Dezavantajlı Bir Öğrencisi Var”, “Erken Okul Terkinin Önlenmesi” projeleriyle desteklemekteyiz.
2014-2023 Çukurova Bölge Planı, “Beşeri Sermayeyi Geliştirmek” başlığında da belirtildiği gibi 2040 yılı sonrasında ülke nüfusunun yaşlanmasıyla fırsat penceresi kapanacağı öngörüsü göz önünde bulundurulduğunda, eğitimin niteliğini arttırıcı yönde politikaların ülke genelinde hızla geliştirilmesi gerekmektedir. İlçemiz özelinde eğitimin niteliğini arttırıcı yönde proaktif politika olarak “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi” Kaymakamlığımız tarafından hayata geçirilmiştir.
Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Meslek Liseleri yöneticileri ve öğretmenlerinden oluşan “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi Yürütme Komisyonları” oluşturulmuş, Yüreğir ilçesinde bulunan eğitimin tüm paydaşlarıyla SWOT analizleri ve saha çalışmalarıyla sorunlar tespit edilmiştir. Fırsatlar ve riskler değerlendirilmiştir. Güçlü yönler göz önünde bulundurularak zayıf yönlerin geliştirilmesi stratejisi benimsenmiştir. TOWS Matrisi hazırlanarak Yüreğir ilçesine uygun şartlarda çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Her öğretim kademesinin eğitimcileriyle toplantılar düzenlenmiş, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik olarak yapılması gerekenler tespit edilmiştir.
Okullarımızın proje ekseninde hazırlayacağı örnek uygulamalar projeye ilerleyen safhalarda eklemlenebilecektir. Bu anlamda proje mevcut paydaşlarının desteğiyle güncellenecektir.
 
Akademik Başarı İçin Küçük Adımlar Projesi!
İlimiz 2018 yılı Lise Giriş Sınavlarında Türkiye’de 61. sıradadır. Maalesef ilçemiz ise ilimiz eğitiminin profili düşük ilçelerinden birisidir. Yüreğir ilçesinin akademik başarısının artışı ilimizin Türkiye ortalamasında üst sıralara yükselmesini sağlayacaktır.
Projenin temel sistemi öncelikle okullarımızın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde de belirtilen tüm alanlarda durumlarını tespit etmelerinin sağlanmasıdır. Okul ders zümreleri, okulun kademelerine göre branş başarı durumlarını tespit etmişlerdir. 8. ve 12. Sınıflar için bir önceki yılın merkezi sınavları referans alınmıştır. Branşlara göre mevcut durumu tespit eden eğitimciler bir sonraki yıl için ulaşılabilir küçük hedefler belirlemişlerdir.
 
Örnek Şekil 1
 
        Belirlenen hedeflere ulaşmak konusundaki başarı okullarımızın temel başarı kriteri olacaktır. Okullarımızın ortalamalarındaki artış hedefleri kendileri tarafından belirlenmektedir. Okullar arası rekabetçi oransal artış değil belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığı projenin temel önceliğidir.
 
“Her Öğretmenin Dezavantajlı Bir Öğrencisi Var!”
            Eğitimde başarıyı yakalayabilmenin temel önceliklerinden ilki ailenin sosyoekonomik durumunun niteliğidir. Proje kapsamında okullarımızda öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz taranmış olup maddi yetersizlik, ebeveyn ölümü, ebeveyn ayrılığı, çevresel yetersizlikler,  sağlık sorunları gibi başlıklarda öğrencilerimizin dezavantajları tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin dezavantajlarını kısmen/tamamen ortadan kaldırmak için öğretmenlerimiz ve okul yöneticileri tarafından izleme ve müdahale süreci başlatılmıştır.
            İlçemizde görev yapan öğretmenlerimizle birlikte gönüllülük esasıyla hareket ederek öğrencilerimize ulaşma ve rehberlik etme süreci başlatılmıştır.
 
Örnek Şekil 2
 
“Erken Okul Terkinin Önlenmesi Projesi”
Gelişmiş ülkelerin 2010 yılı ortalama eğitim sürelerine bakıldığı zaman ülkemizin Ortalama Eğitim Süresi 7 yıldır. Bu rakam ülkemizi sıralamada 24. yapmaktadır. Çocukların eğitime erişimlerinin arttırılmasının ve bu konuda fırsat eşitliği sağlanmasının önemi tüm dünyada giderek daha iyi kavranmaktadır. Çocuklarımızın eğitimlerini her ne gerekçe olursa olsun eksik bırakması ilçemizin ve ülkemizin beşerî sermayeyi geliştirmek konusundaki stratejik amaçlarını olumsuz etkilemektedir. Zira toplumun her alanında “yetişmiş insana” ihtiyaç vardır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilimiz, ortalama eğitim süreleri konusunda kadın ve erkeklerde oransal farklılıklar göstermektedir.  İlimizde kadınların ortalama eğitim 5,64 iken erkeklerin ortalama eğitim süresi 6,77’dir. Bu durum Türkiye ortalamasının altındadır.
Yüreğir ilçesinin ortalama eğitim süresi 5.4 olup ortalama kadın eğitim süresi ise 4.8’dir. Bu ortalamalarla ilçemiz, il ortalamasının da altında bir seyir izlemektedir. Erken okul terkinin önlenmesi konusunda ilçemizde görev yapan eğitimcilerle birlikte özellikle kız çocuklarımızın eğitime devamı konusunda kamusal farkındalık oluşturulmaya devam edilmektedir.
Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları da dahil olmak üzere eğitime erişilebilirliğin ve kalitenin arttırılması ile çocuklarımızın eğitim hayatına devam etmesi sağlanacaktır.
 
Örnek Şekil 3
 
 
Hedeflerimiz
Akademik başarının arttırılmasının yanı sıra öğrencilerimize “üreten ve iyi insan” olma anlayışını benimsetmek en temel politikamızdır. Günümüz toplumlarının rehabilitasyonu ve refahı için “üreten ve iyi insan” yetiştirmeye ihtiyacımız vardır.
“Her Öğretmenin Dezavantajlı Bir Öğrencisi Var!” projesinde gönüllü olarak görev alan öğretmenlerimiz tarafından bütün okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz taranmış olup dezavantajlı öğrencilerimiz tespit edilmiştir. Dezavantajlı olarak belirlenen öğrencilerimizle ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. İlçemizde görev yapan öğretmenlerin %72’si bu projede gönüllü olarak görev almıştır.
İlçemiz genelinde mevsimlik tarım işçiliği, ekonomik yetersizlikler, farkındalık düzeyinin yeterli olmaması gibi nedenlerden dolayı sürekli devamsız öğrenci sayımız fazladır. “Erken Okul Terkinin Önlenmesi Projesi” ile birlikte okullarımız harekete geçirilmiştir. Okullarımızın sürekli devamsız öğrenci oranı %4,11 olarak tespit edilmiştir. Yıl sonuna kadar bu oranın %2,58 seviyesine düşürülmesi amaçlanmaktadır.
İlkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerimizin yaklaşık olarak %3,23'ü okuma yazma bilmemektedir. Projemize destek veren öğretmenlerimizin gayretleriyle yıl sonuna kadar bu oranın %2,37 seviyesine düşeceği öngörülmektedir. 
Okullarımızın Lise ve Üniversiteye giriş sınavları için başarılarını yükseltmeleri de önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda tüm okullarımız merkezi sınavlarda ortalama yıllık artış hedeflerini belirlemişlerdir. Okullarımız kendi belirledikleri hedeflere ulaştıkları takdirde ortalama Dört (4) yılda tüm eğitim kademelerinde Türkiye ortalaması yakalanarak Yüreğir ilimizin sırtında yük olmaktan çıkacaktır.
 
Projenin Mimarı, Öğrencilerimizin Umudu Öğretmenlerimiz!
Eğitimin olmazsa olmazı olan öğretmenlerimiz, motivasyon ve hedefler konusunda bir adım öteye geçtikleri takdirde başarıyı yakalamak kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda projemizin başından itibaren önceliklerimiz öğretmenlerimizi sürece dahil etmek ve eğitim adına yapılan tüm çalışmaların, politikaların nihai hedefinin “iyi insan” yetiştirmek olduğu anlayışını hakim kılmak olmuştur. İnsanı ancak insan yetiştirebilir. Çok bilen nesil değil, bildiklerini iyiye dair kullanabilen bir nesil yetiştirebilmek için insanı inşa süreci oldukça mühimdir. Öğretmenlerimiz, geleceğimizin umudu gençlerimizin hayatlarına dokunabildikleri kadar eğitimde başarıyı yakalayabiliriz. Zira öğretmen olmak bir cana dokunmaktır. Projenin mimarı öğrencilerimizin umudu öğretmenlerimizdir.